کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17263 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17264 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17265 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30