کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17259 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17260 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17261 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17262 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20372 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 30