کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17223 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17224 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17225 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17226 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17227 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17228 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20334 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20335 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20336 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20337 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20338 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 30