کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17254 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17255 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17256 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17257 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17258 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 30