کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20412 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17300 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17301 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17302 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17303 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17304 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17305 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17306 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17307 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17308 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17309 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17310 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20413 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20414 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20415 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20416 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20417 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20418 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت صنعتی زن - مرد 30