کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17383 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17384 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17385 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17386 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17387 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17388 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17389 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17390 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان روانشناسی زن - مرد 30