کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17398 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17399 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17400 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17401 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17402 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17403 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17404 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20528 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20529 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20531 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20532 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20533 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30