کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17405 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17406 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17407 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17408 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17409 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17410 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17411 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17412 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20536 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20537 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20538 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20539 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20540 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20541 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30