کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17422 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17423 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17424 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17425 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17426 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17427 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17428 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17429 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17430 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17431 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17432 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20549 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20550 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20552 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20553 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20554 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20555 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20556 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30