کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20563 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20564 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17441 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17442 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17443 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17444 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17445 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17446 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20568 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30