کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17447 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17448 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17449 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17450 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17451 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17452 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17453 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20572 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20573 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20574 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30