کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17454 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 20575 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20576 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20578 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20579 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20580 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17455 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17456 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17457 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17458 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17459 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17460 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17461 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17462 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17463 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17464 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30