کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17465 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17466 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17467 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17468 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17469 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17470 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17471 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30