کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17472 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17473 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17474 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20592 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30