کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17485 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17486 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20605 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20607 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20608 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30