کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17487 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20610 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30