کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16604 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16605 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16607 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16608 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16610 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19832 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19833 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19834 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19835 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19836 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30