کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16613 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19837 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19838 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19839 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19840 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19841 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16615 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16616 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16617 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16618 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16619 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16620 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روزنامه نگاری زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16621 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16622 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16623 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16626 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16627 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19843 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19844 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19845 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30