کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16639 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19851 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19852 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19853 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19854 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19855 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30