کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19864 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19865 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19867 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19868 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19869 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30