کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16666 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19870 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19871 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19872 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19873 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30