کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16667 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16668 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16669 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16670 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان علوم تربیتی زن - مرد 50