کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16671 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16672 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 19874 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19875 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19876 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19877 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30