کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16676 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19878 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19879 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19881 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19882 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19883 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19884 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19885 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30