کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16684 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19886 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19887 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19889 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19890 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19891 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19892 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30