کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16706 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19908 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19909 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19910 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19911 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19912 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19913 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16707 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16708 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16709 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16710 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16711 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16712 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16713 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16714 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16715 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16716 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16717 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16718 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16719 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19916 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19917 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19918 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 60