کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16720 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16721 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16722 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16723 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16724 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19919 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان روانشناسی زن - مرد 30