کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16725 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16726 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19920 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19921 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19922 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19923 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30