کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16727 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16728 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16729 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16730 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19924 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19925 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19926 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19927 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19928 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 30