کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16736 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16737 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16738 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16739 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19935 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19936 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی زن - مرد 30