کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16740 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16741 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19937 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19938 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19939 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19940 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19941 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30