کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16742 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16743 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16744 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19942 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19943 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19944 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30