کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16745 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16746 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16747 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19945 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19946 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان روانشناسی زن - مرد 30