کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16751 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16752 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16753 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16754 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16755 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16756 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16757 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19951 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19952 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19953 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19954 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19955 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 30