کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16758 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19956 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان حسابداری زن - مرد 30