کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16765 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16766 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19965 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19966 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30