کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16785 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16786 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16787 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 19983 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19984 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19985 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30