کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نگار


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)