کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16776 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16777 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16778 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16779 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16780 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16781 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19978 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19979 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30