کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی علوم اجتماعی - پژوهشگری علوم اجتماعی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)