کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)