کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)