کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - مناطق محروم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - مناطق محروم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - مناطق محروم 13446 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13447 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13448 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13484 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13485 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13486 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13488 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13491 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13492 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13493 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13449 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 4
انسانی - مناطق محروم 13494 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13496 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13497 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 3
انسانی - مناطق محروم 13498 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت صنعتی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13499 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13450 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13451 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13452 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13500 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13501 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13502 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13453 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13454 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مردم شناسی زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13455 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن - مرد 1
انسانی - مناطق محروم 13503 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13504 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13505 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
انسانی - مناطق محروم 13506 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13507 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
انسانی - مناطق محروم 13508 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13456 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن - مرد 4
انسانی - مناطق محروم 13457 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی زن - مرد 4
انسانی - مناطق محروم 13458 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 3
انسانی - مناطق محروم 13509 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن 1
انسانی - مناطق محروم 13511 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی مرد 1