کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21160 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21161 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21162 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36