کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21196 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21197 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 84
انسانی - صرفا سوابق 21198 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21199 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 60