کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21202 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 13598 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 13599 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران علوم ارتباطات اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21203 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21204 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21205 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21206 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21207 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 60