کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21226 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 13601 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21228 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36