کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 13613 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21310 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21311 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21312 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 60