کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 13614 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق مرد 50
انسانی - با آزمون 13616 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق زن 50
انسانی - با آزمون 21314 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری مرد 30
انسانی - با آزمون 21315 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مردم شناسی مرد 36
انسانی - با آزمون 21317 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری زن 30
انسانی - با آزمون 21318 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی زن 36
انسانی - صرفا سوابق 13615 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم علوم قرآن و حدیث مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 13617 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم علوم قرآن و حدیث زن 50
انسانی - صرفا سوابق 21316 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 21319 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی زن 30