کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21331 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 36